کلمه کلیدی را تایپ کنید

قالب های جوش اگزوترمیک

قالب های جوش اگزوترمیک

انواع قالب های اتصال

1-اتصال تسمه به سازه های فلزی

-2-اتصال تسمه به سازه فلزی به صورت عمودی

3-اتصال تسمه به سازه فلزی

4 -اتصال تسمه به تسمه

5-اتصال چهارراه تسمه به تسمه

6-اتصال تسمه به صفحه

7-اتصال انتهای دو تسمه بهم بصورت افقی

8-اتصال سه راه تسمه  بصورت  افقی

9-اتصال سه راه تسمه بصورت عمودی

اتصالات سیم به سیم

10-اتصال موا زی سیم ها

11-اتصال سه راه سیم

12-اتصال انتهایی یک سیم به سیم اصلی عبوری به صورت موازی در جهت افقی

13- اتصال موازی سیم ها به صورت موازی به یکدیگر

اتصال دو سیم به صورت چهارراه روی هم

14-اتصال انتهایی یک سیم به سیم اصلی عبوری به صورت موازی در جهت عمود

15-اتصال سیم به سازه فلزی

16-اتصال انتهای سیم به سازه فلزی

17-اتصال سیم عبوری به سازه فلزی

18-اتصال انتهای سیم به سطوح فلزی یا لوله

19-اتصال سیم به صفحه

20-اتصال تسمه به تسمه

21- اتصال تسمه به سیم در سطح افقی

22-اتصال سیم به تسمه به صورت عمودی

23-اتصال انتهای سیم به انتهای تسمه در سطح افق

24-اتصال سیم به میله 25-اتصال سه راه سیم به میله

26-اتصال چهارراه سیم به میله 27-اتصال سیم به آرماتور

28-اتصال سه راه سیم به آرماتور

29-اتصال سه راه سیم به آرماتور به صورت افقی

30-اتصال سیم به آرماتور

31-اتصال انتهای سیم به انتهای آرماتور

32-اتصال سیم به آرماتور به صورت موازی

33-اتصال سیم به آرماتور

34-اتصال چهارراه روی سیم به آرماتور

35-اتصال چهارراه سیم به آرماتور

36-اتصال سیم به سیم

37-اتصال انتهای سیم ها به یکدیگر

38-اتصال چهارراه سیم ها به یک نقطه

39-اتصال سه راه سیم بصورت زاویه دار و……………..

Out Of Stock نامعلوم . .