کلمه کلیدی را تایپ کنید

کلمپ پارالل

کلمپ پارالل

کد : PG
جنس : مس یا برنج (مطابق با استاندارد BS2874)

 

 

مشخصات فنی

سیم یک
سیم دو
35-50 35-50
 70-95 70-95
120-185 120-185
 240 240
 35 95-120
 35-50  150-185
In Stock نامعلوم .