کلمه کلیدی را تایپ کنید

پایه صاعقه گیر پسیو

پایه صاعقه گیر پسیو

 جنس: برنج مطابق با استاندارد(BS2874)

In Stock نامعلوم .

کد A-BARC

قطر میله سایز سیم
۱۲ الی ۴۰ میلیمتر ۳۵ الی ۲۰ میلیمتر مربع

کد BARC

قطر میله سایز سیم
۱۲ الی ۴۰ میلیمتر ۳۵ الی ۲۰ میلیمتر مربع

کد A-BARC

قطر میله سایز عرض تسمه ضخامت
۱۲ الی ۴۰ میلیمتر ۳ الی ۶ ۲۰ الی ۶۰

کد BARC

قطر میله سایز عرض تسمه ضخامت
۱۲ الی ۴۰ میلیمتر ۳ الی ۶ ۲۰ الی ۶۰