کلمه کلیدی را تایپ کنید

فنی و مهندسی

بخش فنی و مهندسی

بخش فنی مهندسی با در اختیار داشتن دانش روز با در نظر گرفتن موقعیت محل ، نوع کاربری ، نوع جنس خاک و سایر موارد بهترین روش اجرا را پس از انجام محاسبات مورد نیاز و با در اختیار داشتن نقشه های لازم که مشتری در اختیار تیم مهندسی می گذارد را پیشنهاد می دهند و در صورت موافقت کارفرما از طریق تیم اجرایی ، اجرا می شود.