کلمه کلیدی را تایپ کنید

فنی و اجرایی

فنی اجرایی

تیم اجرایی پس از انجام طراحی و محاسبات سیستم طراحی شده را با اختیار داشتن تجهیزات به روز اجرا می کند.